Elérhetőségek

Zalabaksa Község Önkormányzata

Cím: 8971 Zalabaksa,
Rákóczi út 24.
Telefon:
+36-92-573-430
E-mail:
korjegyzo@zalaszam.hu


EFOP-3.9.2-16-2017-00040


PROJEKTADATOK

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: Csesztreg, Csömödér, Lovászi, Nova, Páka, Rédics,
Szentgyörgyvölgy és Zalabaksa Községek Önkormányzata
Projekt címe: Humán-kapacitások fejlesztése a Lenti járásban
Szerződött támogatás összege: 219 439 354 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt indulásának dátuma: 2018. február 1.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 1.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00040

 

Sajtóközlemény

EFOP-3.9.2-16 KÓDSZÁMÚ Humán- kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek: humán-kapacitások fejlesztése a lenti járásban

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 219,44 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével. Lenti Város Önkormányzata 219,44 millió forint támogatást nyert az EFOP-3.9.2-16-2017-00040 azonosítószámú pályázati felhíváson tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, valamint az oktatási, szociális közszolgáltatásban dolgozók képzettségének támogatására. Lenti Város Önkormányzata pályázatát konzorciumi együttműködésben valósítja meg: Csesztreg Község Önkormányzata, Lovászi Község Önkormányzata, Páka Község Önkormányzata, Zalabaksa Község Önkormányzata, Rédics Község Önkormányzata, Csömödér Község Önkormányzata, Nova Község Önkormányzata, Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata.

A rendelkezésre álló 219,44 millió forint támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:

A települési Önkormányzatok által fenntartott alapszíntű humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének a biztosítására, egyéni szakmai képzések biztosítása, illetve települési/intézményi szintű speciális képzések szervezése valósul meg.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek –személyiség és kompetencia fejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósításával, a tudatos pénzügyi magatartás, a fenntartható fejlődés jegyében. Közneveléshez és felsőoktatáshoz való egyenlő hozzáférést, a települési ösztöndíjrendszer és a felsőoktatásban tanuló ösztöndíj program segíti.

A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához is, A felsőoktatásban tanuló kutatási munkájának ösztöndíj támogatása és a „Tudás csomag” odaítélése, ezen célt szolgálja. Többek között megrendezésre kerül az Őrség- Göcsej-Hetés Szabadegyetem és térség specifikus kutatótábor. A tudományos versenyek fesztiválok megrendezése keretében E-VIA kiállítás, a helyi adottságok, igények szerint kialakított fesztiválok kerülnek megrendezésre.

Egészségügyi programok- tartásjavító, mozgásos játékok-úszásoktatás, zeneovi, mozgáskoordinációs fejlesztés, környezeti nevelés, integrációs programok, nyelvoktatás színesíti a projekttevékenységet, elérve Lenti járás minden korosztályát az egyenlő hozzáférés biztosításával.

További információk a projektről:

 (http://humanprojekt.lenti.hu/projektadatok/oldal/1_))


Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2018. (X.1.) önkormányzati rendelete

Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2018. (X.1.) önkormányzati rendelete a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatásáról

Zalabaksa Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

§ A rendelet célja, hogy Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete pénzbeli vagy természetbeni támogatást biztosítson az általános iskolai és középiskolai tanulmányaikat folytató Zalabaksa állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű diákok tanulmányaihoz.

2. A támogatásban részesíthetők köre

§ Ösztöndíjban az a 10. életévét betöltött, de 18. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában még be nem töltött magyar állampolgár részesíthető, aki Zalabaksa Község illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, nincs igazolatlan hiányzása, és

általános iskola beiratkozott tanulója vagy
középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója.

3. Pénzbeli ösztöndíj támogatás

§ (1) A pénzbeli ösztöndíj támogatás elnyerésének feltétele a 2. §-ban meghatározottakon túl, hogy a tanuló által benyújtott, tanulmányi eredményt tanúsító bizonyítvány vagy dokumentum szerint a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredményének kerekítés nélküli számtani átlaga

általános iskolai tanulmányokat folytató esetében 3,75 feletti,
szakiskolai tanulmányokat folytató pályázó esetében a szakmai tantárgyakból 3,51 feletti,
gimnáziumi tanulmányokat folytató pályázó esetében 4,00 feletti legyen.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra - szeptembertől júniusig - kerül megállapításra, folyósítása visszamenőlegesen szeptember hónaptól minden év november 1. napjától kezdődik.

A folyósítás havonta, minden hónap utolsó napjáig kerül kiutalásra a pályázó által megadott bankszámlára, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, úgy postai utalással a pályázó lakcímére

Az ösztöndíj maximum összege 20 000,- Ft/fő/hó, melynek pénzügyi fedezetére az önkormányzat az éves költségvetésében biztosít keretösszeget.

Amennyiben az éves költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg nem nyújt fedezetet valamennyi pályázó támogatására, az igazolt tanulmányi átlag szerint kialakult sorrend alapján a legjobb tanulmányi átlaggal rendelkezők részesülnek támogatásban. Azonos tanulmányi átlaggal rendelkező pályázók esetében a sorrend kialakítása a pályázat benyújtásának időpontja alapján történik.

4. „Tudáscsomag” természetbeni ösztöndíj támogatás

§ (1) A „Tudáscsomag” ösztöndíj természetbeni támogatás – informatikai eszköz – formájában kerül biztosításra, mely minden év november 15. napjáig a megállapodás aláírásával kerül átadásra a pályázó vagy szülője, törvényes képviselője részére.

(2) A „Tudáscsomag odaítélésének feltétele a 2. §-ban foglaltakon túl:

a) legalább jó minősítés magatartásból, szorgalomból, és

b) az előző tanítási év, év végi eredményhez képest javuló tanulmányi eredmény,

c) sportversenyeken, tanulmányi versenyeken való részvétel, vagy

d) kiemelkedő közösségi munka – ünnepélyeken, műsorokon való szereplés.

(3) Az informatikai eszköz Zalabaksa Község Önkormányzatának tulajdonát képezi, mely egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra – szeptembertől júniusig – kerül a pályázó használatába átadásra.

(4) Az informatikai eszköz használatával kapcsolatos részletes szabályokat a megállapodás tartalmazza.

(5) Az informatikai eszköz beszerzés pénzügyi fedezetére az önkormányzat az éves költségvetésében biztosít keretösszeget.

(6) Amennyiben az éves költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg nem nyújt fedezetet valamennyi pályázó támogatására, az igazolt tanulmányi átlag szerint kialakult sorrend alapján a legjobb tanulmányi átlaggal rendelkezők részesülnek támogatásban. Azonos tanulmányi átlaggal rendelkező pályázók esetében a sorrend kialakítása a pályázat benyújtásának időpontja alapján történik.

5. Eljárási rendelkezések

§ (1) Az ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el. Az önkormányzat a pályázatot minden év augusztus 31. napjáig hirdeti meg.

A pályázatot az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a tanuló minden év október 15. napjáig nyújthatja be Zalabaksa Község Önkormányzatához személyesen vagy postai úton. Amennyiben október 15. napja munkaszüneti napra esik, határidőben beérkezettnek kell tekinteni a következő munkanapon beérkezett pályázatot is.

A pályázat odaítéléséről Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt minden év október 31-ig. Az odaítélt pályázatokat az első félév leteltét követően, minden év február 25. napjáig felülvizsgálja.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

a rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap,
a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata,
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata,
a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak igazolásáról elismerő oklevél, vagy az oktatási intézmény vezetőjének igazolása,
a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak igazolásáról a nevelési oktatási intézmény, helyi intézmény, vagy civil szervezet nyilatkozata.

A pályázat formailag érvénytelen, ha annak az 5. § (4) bekezdésében meghatározott – adott pályázóra vonatkozó - tartalmi elemeiből valamelyik hiányzik. A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a rendelet 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésben, vagy a 2. §-ban és a 4. § (2) bekezdésben foglalt követelményeknek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Nem részesülhet támogatásban azon pályázó:

akinek a pályázata formailag vagy tartalma alapján érvénytelen,
akinek a pályázata határidőn túl érkezett be,
aki a zalabaksai önkormányzattól ösztöndíjban vagy más települési önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíjat elnyerőkkel az önkormányzat minden év november 15. napjáig megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a juttatás részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is.

§ (1) Ha a pályázó tanulói jogviszonya szünetel vagy megszűnik, vagy fegyelmi vétséget követ el, vagy igazolatlan hiányzása keletkezik, annak időpontjától az ösztöndíjra nem jogosult.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik a tanuló vagy tanuló,

aki év közben tanulmányait megszakítja,
az adott tanév II. félévére szóló jogosultságot február 10-ig nem igazolja

ba) iskolalátogatási igazolással,

bb) az I. félévre vonatkozó igazolással arról, hogy nem volt igazolatlan hiányzása.

A tanuló az (1) – (2) bekezdésben meghatározott tényt 8 napon belül köteles Zalabaksa Község Önkormányzatán bejelenteni, amely az ösztöndíj megszüntetésével és a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésével kapcsolatos ügyet döntésre előkészíti Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére.

Az ösztöndíjat jogosulatlanul igénybe vevő köteles annak összegét az önkormányzat számára visszafizetni, vagy a részére átadott eszközt az önkormányzatnak visszaadni.

Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testület eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől, ha a pályázó bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli okból történt.

6. Záró rendelkezések

§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zalabaksa, 2018. szeptember 27.

Srágli Miklós

mb. jegyző

Horváth Ottó

polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetve: 2018. október 1. napján.

Srágli Miklós

mb.  jegyző

 

melléklet a 8/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj pályázathoz

 

1. Pályázó adatai

Neve:........................................................................................................................................  

Születési neve: ........................................................................................................................   

Anyja neve: .............................................................................................................................   

Születési helye, ideje: ..............................................................................................................   

Lakcíme: .................................................................................................................................   

Állampolgársága: ....................................................................................................................   

Társadalombiztosítási azonosító jele: .....................................................................................   

E-mail címe:.............................................................................................................................

Telefonszáma:..........................................................................................................................

 

2. Pályázó oktatási intézményének adatai

Oktatási intézmény neve:.........................................................................................................

Székhelye:................................................................................................................................  

Pályázó évfolyama:..................................................................................................................

 

3. Tanulmányi eredmény

a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredménye (számtani átlag, 2 tizedes pontossággal): ……………

 

4. Jelölje aláhúzással, hogy az alábbi feltételek közül melyik teljesült:
a) tanulmányi versenyen való részvétel,

b) bármely kiemelkedő közösségi munka.

 

5. Szöveges indoklás

A 4. pontban jelölt tevékenysége és eddigi eredményeinek rövid bemutatása:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

6. Zalabaksa Község Önkormányzatától ösztöndíj támogatásban, vagy más települési önkormányzattól hasonló célú ösztöndíj támogatásban részesül-e a pályázó? (Aláhúzással jelölje a választ!)

a) igen

 ha igen Önkormányzat megnevezése: ………………………………………………………......

 pályázat megnevezése: ……………………………………………….………………………......

b) nem

 

7. A megítélt ösztöndíjat bankszámlaszámra / készpénzben kérem*.

Amennyiben a pályázó rendelkezik bankszámlával, kérjük annak adatait megadni.

Számlatulajdonos neve:...............................................................................................................

Számlavezető intézmény neve: ..................................................................................................

Számlatulajdonos bankszámlaszáma:………………………………………………………….........

*a megfelelő aláhúzandó

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a PÁLYÁZATI ADATLAP-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás érdekében kezelje.

 

Kelt: ………..……….. , 20… ……………hó  …………nap

 

…………………………………

pályázó/szülő/törvényes képviselő aláírása

Csatolandó mellékletek:

a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata,
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata,
a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak igazolásáról elismerő oklevél, vagy az oktatási intézmény vezetőjének igazolása,
a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak igazolásáról a nevelési oktatási intézmény, helyi intézmény, vagy civil szervezet nyilatkozata.Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Zalabaksa Község Önkormányzata - Magyar